ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych: Krzysztof Bonisławski, sekretariat@sdslapy.pl

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Główna 50
18-100 Łapy

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
a. Telefonicznie: 85 650 10 24
b. Adres poczty elektronicznej: kierownik@sdslapy.pl, sekretariat@sdslapy.pl
c. Pisemnie na adres siedziby Administratora

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sdslapy.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu prowadzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów oraz pobytu w Domu w związku z decyzjami kierującymi na ten pobyt.
  Zakres przetwarzanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 3. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;
d. wycofania zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

 1. Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.